Jak przygotować się do sprawy o podział majątku
16 października 2015
Jakich błędów nie popełnić w sprawie o podział majątku?
11 grudnia 2015

Alimenty na kilkoro dzieci

Alimenty na kilkoro dzieci.

Alimenty są szczególnym rodzajem świadczenia, gdyż w przypadku dzieci, ich celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb małoletnich z uwagi na fakt, iż nie są one w stanie samodzielnie się utrzymać. W doktrynie i judykaturze powszechny natomiast jest pogląd, że rodzice powinni dzielić się z potomkiem każdym, nawet najmniejszym dochodem, jeżeli dziecko tej pomocy wymaga, czyli gdy nie jest w stanie podjąć pracy i uzyskać środków niezbędnych do życia.

Zakres obowiązku alimentacyjnego każdorazowo jest oceniany przez sąd i zależy od wielu okoliczności, m. in. od sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich uiszczania oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Wysokość alimentów zależeć też może od liczby osób uprawnionych do ich otrzymywania, a więc, gdy zobowiązany do uiszczania alimentów posiada kilkoro dzieci. Pamiętać jednak należy, że posiadanie licznego potomstwa nie uzasadnia całkowitego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego względem niektórych dzieci.

Jak zostało powyżej wskazane, obowiązek uiszczania alimentów aktualizuje się zawsze, gdy któreś z rodziców nie przyczynia się w żaden sposób do utrzymywania swego małoletniego potomstwa. Dochodzenie świadczenia alimentacyjnego na jedno czy na kilkoro dzieci praktycznie niczym się nie różni, ponieważ jeśli mamy do czynienia z rodzeństwem, a więc kilkoro dzieci pochodzi od tych samych rodziców, powództwo zazwyczaj obejmuje wszystkich uprawnionych, a jedyną zmianą w toku postępowania jest wykazanie w stosunku do każdego uprawnionego, kwoty potrzebnej do jego utrzymania.

W takim więc przypadku mogą zachodzić istotne różnice w kwocie zasądzonej tytułem alimentów przez sąd na rzecz każdego z uprawnionych, gdyż jeśli np. jedno z dzieci choruje i wymaga stałej opieki lekarskiej i przyjmowania leków, to z tego powodu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb wymagać będzie wyższych nakładów finansowych, zatem i alimenty powinny być ustalone na wyższym poziomie niż w stosunku do dziecka zdrowego. W postępowaniu alimentacyjnym sąd zobowiązany jest zbadać sytuację każdego uprawnionego i dopiero po tej analizie winien określić wysokość świadczenia alimentacyjnego, które będzie zindywidualizowane do potrzeb uprawnionego.

Nie bez znaczenia dla sądu jest również okoliczności, jeśli pozwany w sprawie o alimenty posiada dzieci z innym partnerem. W takiej bowiem sytuacji, sąd określając wysokość świadczenia alimentacyjnego będzie musiał uwzględnić owe zobowiązanie wobec pozostałych uprawnionych, gdyż ma ono wpływ na sytuację finansową zobowiązanego. Powyższe twierdzenie od lat funkcjonuje w dorobku orzeczniczym, co potwierdza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt: V CKN 1032/2000, oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1963 r., sygn. akt: III CR 88/62, nie tracące na aktualności, w którym Sąd wskazał iż „przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Powiatowy (obecnie Sąd Rejonowy) powinien ustalić dokładnie zarobki pozwanego w okresie podanym w pozwie i zasądzić alimenty stosownie do potrzeb małoletniej powódki i możliwości pozwanego z jednoczesnym uwzględnieniem, że jest on obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz Alicji Małgorzaty K.”. W innym z kolei miejscu przedmiotowego wyroku Sąd stwierdził, iż „należy mieć na uwadze, że ustawodawstwo nasze oparte jest na zasadach całkowitej równości wszystkich dzieci, niezależnie od tego, z jakich związków one pochodzą: małżeńskich czy pozamałżeńskich. Brak przy tym podstaw do przyjęcia, żeby dziecko, które wcześniej wystąpiło o alimenty, miało znaleźć się w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do dziecka, które o te alimenty wystąpiło później”.

Ubiegając się o alimenty na kilkoro dzieci należy więc uświadomić sobie, iż kwota, która finalnie zostanie zasądzona może być niższa niż się tego spodziewaliśmy, gdyż możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego mogą nie wystarczyć na zaspokojenie roszczenia w wyższej wysokości. Przy ocenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego sąd bierze również pod uwagę zakres jego własnych, usprawiedliwionych potrzeb, nie może bowiem dojść do sytuacji w której zobowiązany zostanie całkowicie pozbawiony środków do życia. Na tej samej zasadzie od przychodu zobowiązanego należy odliczyć kwotę alimentów zasądzonych od niego przez sąd na rzecz innych dzieci zobowiązanego lub na rzecz małżonka, co zostało już wskazane powyżej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 3 =