Rozwód z osobą przebywającą w więzieniu
28 września 2016
Rozwody
Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie
6 listopada 2016

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

ADWOKAT WROCŁAW SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE, ALIMENTY RADZI

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, środków wystarczających na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania, czyli innymi słowy rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem swych dzieci.

Zakres owych świadczeń alimentacyjnych zależy natomiast od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, czyli każdorazowo określając wysokość alimentów sąd musi ustalić jakie małoletni ma potrzeby i jakie w związku z tym generuje koszty oraz jakie możliwości w uzyskiwaniu dochodów posiada zobowiązany do alimentów, gdyż tylko w ten sposób poprawnie można ustalić wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Przeczytaj:

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty

Alimenty są więc świadczeniem, które służy zaspokajaniu bieżących i podstawowych potrzeb dziecka, a zatem wszelkie opóźnienia w ich płatności nie powinny być tolerowane, nie mały problem z egzekucją świadczenia alimentacyjnych pojawia się jednak wówczas, gdy ojciec dziecka przebywa w zakładzie karnym.

Rozważając kwestię alimentów od osoby pozbawionej wolności w pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1995 r., sygn. akt: III CZP 178/94, która stanowi, iż „możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, który odbywa karę pozbawienia wolności i nie jest zatrudniony, ustala się według zasad określonych w art. 135 KRO (a więc według usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego). Ze względu na okoliczności sprawy sąd może nie uznać zmiany niekorzystnej dla możliwości zarobkowych zobowiązanego, jaką spowodowało umieszczenie go w zakładzie karnym”.

Z powyższego wynika zatem, iż sam fakt, że ojciec przebywa w zakładzie karnym nie powoduje, że jego obowiązek alimentacyjny względem małoletniego zostaje z tego powodu automatycznie ograniczony, gdyż pobyt w więzieniu i brak możliwości osiągania wyższych zarobków jest wynikiem jego zawinionego zachowania, a zatem dzieci nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji czynów rodzica. Orzekając więc o wysokości alimentów od osoby odbywającej karę pozbawienia wolności, sąd w wyroku zasądzającym świadczenie alimentacyjne winien wziąć pod uwagę nie obecną sytuację zobowiązanego do alimentów, lecz to jakie osiągałby dochody gdyby nie popadł w konflikt z prawem i gdyby wykonywał pracę zgodną ze swoimi umiejętnościami i posiadanym wykształceniem.

Uzyskanie wyroku w którym zostaną zasądzone alimenty w określonej wysokości jest jednakże jedynie połową sukcesu, gdyż następnie świadczenie to należy wyegzekwować.

Podobne wpisy:

Alimenty na kilkoro dzieci

Zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy, czyli wyrok zasądzający alimenty wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności, bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego.

Egzekucją może również zająć się komornik. Jeśli jednak egzekucja alimentów okaże się nie skuteczna, wówczas osoba uprawniona może zgłosić się do funduszu alimentacyjnego o wypłatę należnego jej świadczenia.

Pamiętać jednak należy, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia. Jeśli jednak osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej, wówczas świadczenie może fundusz wypłacać do ukończenia przez nią 25 roku życia. Natomiast w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie może być przekazywane bezterminowo.

Ponadto, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, a wysokość wypłacanych alimentów odpowiada wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu właściwemu organowi należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. W praktyce wygląda to więc tak, że najpierw do dłużnika wysyłana jest decyzja o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu i wysokości zadłużenia, a kolejno decyzja o zobowiązaniu do zwrotu kwoty, która była w trakcie tego okresu wypłacona. Fundusz następnie egzekwuje zwrot wypłaconych świadczeń od dłużnika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 2 =