Rozwody
Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie
6 listopada 2016
Rozwód bez zgody drugiego małżonka
1 stycznia 2017

Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym?

Z uwagi, iż wyrokiem rozwodowym trwające do tej pory małżeństwo oficjalnie zostaje rozwiązane, pożądane jest, aby wyrok ten kompleksowo regulował wszystkie sprawy dotyczące rodziny i łączące małżonków, które zaistniały przez sam fakt zawarcia małżeństwa, jak i przez kilkunastoletnie pożycie stron. Ustawodawca wskazaną kwestię również dostrzegł, dlatego w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprost zostały wskazane wszystkie obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego.

Przede wszystkim w wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest zawrzeć rozstrzygnięcie o tym z winy którego małżonka doszło do rozpadu małżeństwa, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Zawarcie orzeczenia o winie w wyroku rozwodowym uzależnione więc zostało od woli rozwodzących się małżonków, którzy przez zgodne oświadczenie w tym zakresie mogą sąd zwolnić z obowiązku orzekania o winie.

W dalszej kolejności, sąd winien zawrzeć w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeczenie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W tej części wyroku rozwodowego sąd ma więc obowiązek uregulować wszelkie sprawy dotyczące małoletnich dzieci małżonków, po orzeczeniu rozwodu nie będzie więc istniała konieczność wszczynania kolejnych postępowań, aby kwestie te rozwiązać, chyba że z czasem któryś z małżonków będzie chciał zmodyfikować rozstrzygnięcie wydane w tym zakresie.

Zawarcie w wyroku rozwodowym wskazanych rozstrzygnięć wymaga przeprowadzenia przez sąd postępowania w tym przedmiocie, jednakże priorytet ustawodawca nadaje porozumieniu małżonków w tej kwestii. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Jeśli więc małżonkowie osiągnęli konsensus w sprawach dotyczących dzieci, wówczas sąd w wyroku rozwodowym orzeknie w tym zakresie najpewniej zgodnie z zawartym przez rodziców porozumieniem.

Jeżeli jednak brak jest porozumienia, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jak zostało powyżej wskazane, po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. W takim jednak wypadku sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Ponadto, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeśli więc rodzice zgodnie stwierdzą przed sądem, że nie ma potrzeby, aby orzeczenie o kontaktach z dzieckiem znalazło się w wyroku rozwodowym, wówczas sąd odstępuje od uregulowania tej kwestii w wyroku rozwodowym.

W wyroku rozwodowym sąd obowiązany jest również zawrzeć rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków, jeżeli jeszcze przez jakiś czas po rozwodzie byli już wówczas małżonkowie planują wspólne zamieszkiwanie. Sąd w takim przypadku orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania. W wyjątkowych jednak wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

PRZECZYTAJ TAKŻE 

 > PORADNIK ROZWODOWY <

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Ponadto, w wyroku rozwodowym sąd orzekający rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, wydanie orzeczenia w tym względzie będzie jednak możliwe tylko, gdy z takim wnioskiem wystąpi przynajmniej jeden z małżonków oraz, gdy przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeśli więc małżonkowie są zgodni co do podziału wspólnego majątku, mają przygotowany plan takiego podziału, wówczas mogą wystąpić do sądu przed którym toczy się postępowanie rozwodowe również o uregulowanie tej kwestii, w takiej więc sytuacji nie będzie konieczne przeprowadzanie kolejnego postępowania sądowego o podział majątku po orzeczeniu rozwodu bądź zawierania umowy w tym przedmiocie u notariusza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 20 =