Choroba (psychiczna) jednego z małżonków, a kwestia alimentów.
30 lipca 2016
Rozwód z osobą przebywającą w więzieniu
28 września 2016

Czy ojciec jest bez szans w walce o opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do wychowywania w swojej naturalnej rodzinie, jednakże jeśli rodzice dziecka się rozstają i dodatkowo nie potrafią osiągnąć porozumienia w kwestiach dotyczących dziecka, wówczas konieczne staje się uregulowanie owych stosunków rodzinnych przez sąd, a więc to sąd np. zdecyduje któremu rodzicowi powierzyć sprawowanie opieki nad małoletnim i z którym rodzicem dziecko zamieszka.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym zakresie nie faworyzują żadnego z rodziców, co oznacza, że sąd rozstrzygając o opiece nad dzieckiem winien się kierować jedynie obiektywnymi przesłankami, takimi jak dobro dziecka i warunki osobiste każdego z rodziców do sprawowania opieki, praktyka jednakże, a przede wszystkim statystyki w tym zakresie, pokazują iż sądy chętniej opiekę nad małoletnimi powierzają jednak matkom, gdyż jedynie ok. 4% postępowań w zakresie opieki nad dzieckiem kończy się przyznaniem ojcu prawa do opieki.

Trudności ojców w uzyskaniu prawa do opieki zwykle wynikają z ogólnego przeświadczenia, że mężczyzna nie jest w stanie, bądź że nawet nie potrafi, zająć się domem i dzieckiem w taki sam sposób jak kobieta i że po przyjściu z pracy oddaje się jedynie rozrywce, dlatego w toku postępowania o przyznanie opieki nad dzieckiem ojciec musi wykazać, że jest dobrym rodzicem i że potrafi zająć się dzieckiem lepiej niż matka, a przede wszystkim, że powierzenie mu opieki będzie dla dziecka lepsze niż pozostawienie go pod opieką matki.

Ojciec ubiegając się o przyznanie mu prawa do opieki nad dzieckiem z całą pewnością nie stoi przed prostym zadaniem, nie oznacza to jednakże, że jest całkowicie pozbawiony szans w takim postępowaniu i że wszelkie jego starania nie mają większego sensu.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, sąd oceniając, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka oraz warunkami osobistymi rodziców do sprawowania tej opieki. Rozważając co jest dla dziecka najlepsze, sąd bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy i emocjonalny z rodzicem, jak również środowisko w którym dziecko będzie wychowywane.

Praktycznie w każdy przypadku podczas ustalania prawa do opieki, sąd korzysta z opinii sporządzonej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny i która ma na celu udzielić odpowiedzi na pytanie jak wygląda związek uczuciowy i emocjonalny dziecka z każdym z rodziców oraz jak rodzice wypełniają swoje obowiązki wychowawcze względem dziecka.

Opinia biegłego nie jest oczywiście jedynym dowodem, który może zostać powołany w sprawie o przyznanie prawa do opieki na dzieckiem, gdyż wręcz konieczne i pożądane są również inne dowody świadczące o tym, że matka nie należycie wywiązuje się ze swych obowiązków rodzicielskich, dlatego to ojciec powinien sprawować opiekę nad dzieckiem. Wartościowym dowodem w takim przypadku mogą więc być zeznania świadków, np. znajomych lub rodziny, którzy mają wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki przez rodziców nad dzieckiem i którzy potwierdzą, że np. matka ma problemy alkoholowe, nie podejmuje stałej pracy, nie ma stałego miejsca zamieszkania, stosuje przemoc względem dziecka, zaniedbuje je lub w ogóle się nim nie interesuje.

Dowód stanowić mogą również notatki z interwencji policji, która była wzywana np. z powodu awantur wszczynanych przez matkę lub wszelkie dokumenty świadczące o problemach psychicznych matki. Przyznanie opieki nad małoletnim nastąpi więc na rzecz tego rodzica, który wykaże, że zgodne z dobrem dziecka będzie pozostanie pod jego opieką, gdyż ten rodzic zapewni mu stabilniejsze warunki i lepszy rozwój. W trakcie takiego postępowania należy więc przedstawić siebie jako rodzica, który lepiej poradzi sobie ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niż jego matka.

Niestety, ze względu na panujące stereotypy, ojcowie stoją w trakcie takich postępowań na zdecydowanie trudniejszej pozycji, gdyż nie rzadko, mimo jasnych dowodów i bezspornych okoliczności, sądy jednak przychylniej odnoszą się do matek, w szczególności, gdy dziecko jest małe.

Powyższe wynika również z ugruntowanej linii orzeczniczej, gdyż sądy niejednokrotnie wskazywały, iż rozstrzygając kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych rodziców należy mieć na uwadze wiek dziecka i to które z rodziców daje większą gwarancję troski o fizyczny i duchowy rozwój tego dziecka.

Zobacz nasz blog

http://www.adwokacirozwodowi.pl/blog/

 

W okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, by dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka.

Niewątpliwie przekonanie sądu, że to właśnie ojciec powinien sprawować opiekę nad dzieckiem nie jest prostym zadaniem, jednakże nie niemożliwym, w szczególności, że w ostatnich lata nieco częściej ojcom przyznawana jest opieka nad dzieckiem, co może świadczyć o zmianie panujących przekonań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 16 =