Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów ( kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów)
3 lutego 2017
Małżonek mnie zdradza ale chcę się rozwieść szybko – czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?
20 kwietnia 2017

Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?

Postępowania rozwodowe nie rzadko trwają bardzo długo, czasem nawet kilka lat, w szczególności wtedy, gdy małżonkowie są mocno ze sobą skonfliktowani, gdyż wówczas, zwykle przez cały proces, podnoszone są coraz to nowe okoliczności z odpowiednimi dowodami na ich poparcie, które nie tylko odsuwają w czasie wydanie wyroku przez sąd I instancji, lecz również często powodują, że orzeczenie sądu I instancji jest zaskarżane apelacją, a więc sprawa trafia do rozpoznania przed sąd II instancji. Fakt, że postępowanie rozwodowe jeszcze się nie zakończyło i formalnie jego strony nadal pozostają małżeństwem, zazwyczaj nie stanowi jednak przeszkody do tego, aby małżonek nawiązał relacje z nowym partnerem, warto jednakże wiedzieć jaki wpływ na postępowanie rozwodowe może mieć nowy związek.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe zatem tylko wówczas, gdy ustała między nimi więź duchowa, gospodarcza i fizyczna oraz gdy nie istnieją przesłanki wyłączające możliwość rozwodu, jak np. dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Ponadto zasadą jest, że orzekając rozwód sąd wskazuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, na zgodne żądanie małżonków sąd jednakże zaniecha orzekania o winie.

Aby więc uzyskać rozwód, w toku procesu strony postępowania muszą wykazać, że ziściły się przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu między nimi, niezależnie od tego czy jest ustalana wina w rozkładzie pożycia małżonków. Praktyka sądowa pokazuje zaś, że do rozwodów najczęściej dochodzi z powodu zdrady współmałżonka, uzależnienia od alkoholu bądź hazardu, a także na skutek stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

Jeśli więc w toku postępowania rozwodowego ustalana jest wina w rozpadzie małżeństwa, wówczas należy w sądzie przedłożyć takie dowody, które tą winę współmałżonka potwierdzają, a więc trzeba wykazać, że małżonek swym zawinionym zachowaniem doprowadził do rozkładu więzi małżeńskich i w konsekwencji do rozpadu małżeństwa. Z kolei gdy orzeczenie ma zostać wydane z zaniechaniem ustalania winy, w toku procesu wystarczy udowodnić, że wszelkie więzi między małżonkami ustały.

Mając na względzie powyższe okoliczności warunkujące rozwód stwierdzić należy, iż rozpoczęcie związku z nowym partnerem podczas gdy wyrok rozwodowy nie został jeszcze wydany nie ma wpływu na postępowanie rozwodowe oraz ewentualną winę w rozkładzie pożycia, jednakże tylko wówczas, gdy nawiązanie nowej relacji nastąpiło w momencie, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a więc, gdy zaistniały przesłanki przemawiające za orzeczeniem rozwodu.

Zaprezentowane stanowisko potwierdzone zostało również w orzecznictwie sądowym, m.in. w wyroku Sądu Najwyższego- Izba Cywilna z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt: IV CKN 112/00, w którym Sąd stwierdził, iż „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”. Można więc powiedzieć, że już w trakcie rozwodu małżonkowie mogą zacząć na nowo układać sobie życie z inną osobą, choć nie wykluczone jest, że nowy związek może przysporzyć nieco stresu podczas postępowania rozwodowego.

Zwykle bowiem, jeśli podczas postępowania rozwodowego okazuje się, że jeden z małżonków wstąpił w związek z nowym partnerem, to faktem tym urażony staje się współmałżonek, który nie rzadko wówczas zmienia taktykę procesową i nawet, gdy wyrok rozwodowy miał nie zawierać rozstrzygnięcia o winie, zaczyna domagać się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, dowodząc, że zażyła relacja małżonka z nowym partnerem istniała jeszcze przed rozkładem pożycia małżonków i że to właśnie ona spowodowała rozpad małżeństwa.

Zdarza się oczywiście, że tak właśnie jest, że małżonek miał nowego partnera, gdy między małżonkami nie doszło jeszcze do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jednakże aby nowy związek małżonka miał wpływ na treść wyroku rozwodowego, współmałżonek musi udowodnić w sądzie, iż w trakcie trwania małżeństwa małżonek dopuścił się zdrady i ta okoliczność doprowadziła do rozpadu małżeństwa. W sytuacji zaś, gdy rozkład pożycia małżonków nastąpił wcześniej, a nowy partner pojawił się dopiero wówczas, gdy małżeństwo istniało jedynie formalnie, zarzuty współmałżonka o zdradę i winę w rozkładzie małżeństwa odeprzeć można wykazując, iż nowy związek rozpoczął się w momencie, gdy między stronami nastąpił już trwały i zupełny rozkład pożycia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen + 3 =