Małżonek mnie zdradza ale chcę się rozwieść szybko – czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?
20 kwietnia 2017
Żona bezpodstawnie wzywa policje i oskarża mnie o przemoc, co robić?
19 lipca 2017

Dowody dostarczone przez detektywa, czy pomogą przed sądem w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie?

Postępowania rozwodowe w których orzekana jest wina, są nie tylko skomplikowane i  długotrwałe, lecz również bardzo emocjonujące dla stron takiego postępowania, w szczególności, gdy rozwodzący się małżonkowie hołdują zasadzie „wszystkie chwyty dozwolone”. Wykazanie winy w rozkładzie pożycia nie jest bowiem prostą sprawą i czasem nawet coś co jest oczywiste, podczas postępowania takie już nie jest, dlatego małżonkowie uciekają się do najprzeróżniejszych metod by winę współmałżonka udowodnić, nie rzadko więc zdarza się, że małżonkowie zatrudniają detektywa, którego zadaniem jest pozyskanie odpowiedni dowodów świadczących np. o zdradzie męża bądź żony.

Posiłkowanie się podczas postępowania rozwodowego dowodami, które nie zostały zdobyte w sposób legalny, nie zostało na gruncie postępowania cywilnego wyłączone. Powyższe oznacza zatem, że w trakcie postępowania rozwodowego można przedkładać dowody, które zostały pozyskane bez zgody osoby zainteresowanej. Dowody te określa się mianem owoców z zatrutego drzewa, sąd prowadzący postępowanie rozwodowe ma jednak obowiązek zbadać i ocenić wiarygodność takiego dowodu, tak jak każdego innego, a jeśli uzna, że dowód jest wiarygodny, powinien na nim oprzeć swe rozstrzygnięcie.

Możliwość powołania się w procesie rozwodowym na dowód pozyskany w sposób podstępny potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt: IV CKN 94/01, w którym stwierdził, iż „nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców. Skoro strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału, to mógł on służyć za podstawę oceny zachowania się pozwanej w stosunku do powoda i możliwości sformułowania wniosku o nadużywaniu alkoholu przez pozwaną”, z powołanego orzeczenia jasno zatem wynika, że jeżeli nie została zakwestionowana autentyczność takiego dowodu to nie ma przeszkód, aby taki dowód stanowił podstawę wyroku sądowego. Jeśli więc małżonek domaga się rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, gdyż zarzuca mu np. zdradę lub nałogowy alkoholizm, to dowody dostarczone przez detektywa świadczące o zdradzie bądź o alkoholizmie, mogą pomóc w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie.

W przypadku rozwodu w którym ustalana jest wina pamiętać jednakże należy, że samo wykazanie, iż małżonek dopuszczał się czynów uzasadniających przypisanie mu winy za rozkład pożycia, nie oznacza, że wina w wyroku rozwodowym zostanie orzeczona po jego stronie. Bardzo często podczas postępowań rozwodowych można zauważyć tendencję, w szczególności, gdy strona występuje przed sądem samodzielnie, że małżonek skupia się na udowodnieniu zawinionego zachowania współmałżonka, np. zdrady bądź stosowania przemocy, jednakże nie wykazuje w jaki sposób owe zawinione zachowanie miało wpływ na pożycie małżonków, jeśli zaś strona tego nie wykaże, wówczas wyrok rozwodowy nie będzie zawierał orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzeczenie rozwodu jest możliwe jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeśli zaś zachowanie jednego z małżonków doprowadziło do rozpadu pożycia i ustania więzi małżeńskich, wówczas małżonek ten zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. W toku postępowania rozwodowego w którym ustalana jest wina w takim samym stopniu należy więc udowodnić zawinione zachowanie współmałżonka, np. zdradę, co związek między tym zawinionym zachowaniem, a rozkładem więzi małżeńskich. W przypadku, gdy strona skupi się tylko na gromadzeniu dowodów, które potwierdzą, że zachowanie współmałżonka wykraczało poza przyjęte normy i jest społecznie nieakceptowalne, jednakże nie wykaże, że przez takie właśnie zachowanie doszło do ustania więzi małżeńskich, wówczas sąd wyłącznej winy po stronie tego małżonka nie będzie mógł orzec.

Niestety, ale bardzo często zdradzonemu małżonkowi wydaje się, że sąd bez problemu orzeknie rozwód z wyłącznej winy małżonka zdradzającego, gdyż zdrada to najgorsze co może zrobić jeden małżonek drugiemu, przez co w postępowaniu zupełnie pomijane jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zdradą, a rozkładem małżeństwa, co finalnie skutkuje wydaniem wyroku rozwodowego z winy obydwóch stron, lub nawet z wyłącznej winy małżonka zdradzanego. Jeśli bowiem zdrada była skutkiem wcześniejszego ustania więzi małżeńskich pomiędzy małżonkami, a nie ich przyczyną, to takie orzeczenie może zostać wydane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three − 1 =