Rozwód bez zgody drugiego małżonka
1 stycznia 2017
Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów ( kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów)
3 lutego 2017

Jak rozpocząć sprawę rozwodową?

Gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód, bądź gdy to jeden z małżonków uzna, iż pora zakończyć trwający związek, pojawiają się pytania dotyczące samego rozwodu, a więc od czego zacząć, aby uzyskać rozwód, do jakiego sądu należy złożyć pozew bądź jakie dokumenty należy do powództwa dołączyć. W trakcie przygotowywania się do złożenia powództwa pytania te z całą pewnością będą się jeszcze namnażać, dlatego aby stosunkowo szybko i bezstresowo przebrnąć przez postępowanie rozwodowe, a przynajmniej przez pierwszą jego część, warto o kilku kwestiach pamiętać.

Zanim przystąpimy do pisania pozwu rozwodowego przede wszystkim należy określić jakie stanowisko będziemy prezentować w procesie rozwodowym, a więc jakiego rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym oczekujemy, poza oczywiście samym rozwodem. Przede wszystkim należy więc się zastanowić czy chcemy aby w postępowaniu sąd ustalał winę w rozkładzie małżeństwa, czy też będziemy wnosić o zaniechanie orzekania o winie, jeśli zaś małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wyrok rozwodowy w znacznej części będzie regulować sprawy dotyczące dzieci.

Przypomnijmy, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, dlatego już w momencie podjęcia decyzji o rozwodzie małżonkowie powinni wspólnie ustalić wszystkie kwestie dotyczące dzieci, a więc to z którym rodzicem dziecko będzie po rozwodzie stale zamieszkiwać, kiedy drugi rodzic będzie mógł widywać się z dzieckiem, a także w jakiej wysokości rodzic będzie przekazywał alimenty na utrzymanie dziecka.

Osiągnięcie porozumienia przed wytoczeniem powództwa we wskazanych kwestiach nie tylko pozwoli na zachowanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, lecz przede wszystkim znacznie skróci całe postępowanie rozwodowe, które również będzie mniej stresujące. Jeśli jednak małżonkowie nie potrafią osiągnąć konsensusu w sprawach dotyczących dzieci, wówczas w pozwie należy wskazać w jaki sposób chcemy aby sąd te kwestie rozstrzygnął, przy czym nie należy wówczas kierować się złością i chęcią zemsty na współmałżonku i wysuwać nierealnych żądań, jak np. pozbawienie władzy rodzicielskiej i całkowity zakaz kontaktu z dzieckiem, gdy nie ma ku temu przesłanek, lecz należy zaproponować rozwiązanie kompromisowe, które zostanie poparte odpowiednimi argumentami.

Gdy już wiadomo czego oczekujemy i czego będziemy żądać w procesie rozwodowym, można zainicjować postępowanie poprzez złożenie pozwu rozwodowego. Pozew złożyć należy oczywiście na piśmie, w dwóch egzemplarzach. Z uwagi iż pozew jest pismem procesowym, pamiętać należy aby zawierał on: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

W pierwszej części pozwu należy więc sformułować żądania, zaś w uzasadnieniu należy przytoczyć wszystkie okoliczności na poparcie prezentowanego stanowiska wraz z powołaniem odpowiednich dowodów. Do pozwu dołączamy również wszelkie powołane w jego treści dokumenty oraz odpis aktu małżeństwa i odpisy aktu urodzenia dzieci, również w dwóch egzemplarzach. Pamiętać także należy, aby uiścić odpowiednią opłatę od pozwu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, od pozwu pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Wskazaną kwotę uiścić należy na konto sądu przed którym będzie toczyć się proces, uiszczenia opłaty można dokonać w kasie sądu bądź przelewem bankowym. W przypadku, gdy strony wniosą o zaniechania orzekania o winie, sąd po zakończeniu procesu zwróci powodowi połowę uiszczonej kwoty, wówczas więc opłata za pozew będzie opiewać na 300 zł. Do pozwu należy oczywiście dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Pozew można złożyć osobiście w sądzie, bądź można go wysłać pocztą. Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

ADWOKAT PAWEŁ BOROWSKI – KANCELARIA ADWOKACKA WROCŁAW

SPECJALIZACJA SPRAWY O ROZWÓD, ALIMENTY, PODZIAŁ MAJĄTKU
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + ten =