Jak rozpocząć sprawę rozwodową?
20 stycznia 2017
Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?
7 marca 2017

Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów ( kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów)

Alimenty kojarzą się głównie z rozwodem i z konfliktem na tym tle, rodzic zobowiązany do alimentacji zwykle bowiem uważa, że świadczenie jest za wysokie, natomiast rodzic występujący w imieniu uprawnionego do alimentów, twierdzi, że zobowiązany ma możliwości świadczyć na wskazanym bądź nawet na wyższym poziomie. Obowiązek alimentacyjny może zostać orzeczony jednakże nie tylko wobec rodzica na rzecz małoletniego dziecka, lecz również np. względem byłego małżonka, istotne zaś jest, że w każdym przypadku istnieje możliwość modyfikacji ustalonego obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W doktrynie przyjmuje się z kolei, że zmiana stosunków uzasadniająca modyfikację obowiązku alimentacyjnego musi być istotna oraz musi mieć charakter trwały, zaś ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami poprzednio istniejącymi.

Sąd Najwyższy- Izba Cywilna w wyroku z dnia 7 stycznia 1998 r., sygn. akt: III CKN 576/97 wskazał natomiast, iż „o zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek alimentacyjny, a nie orzeczony. Oznacza to, że roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców (…) powstaje, pomimo istnienia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, w zakresie w jakim nie zostały zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli więc po wydaniu wyroku zaszła zmiana stosunków (…) w postaci wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka to należy uwzględniać zakres obowiązku alimentacyjnego według tego zmienionego stanu faktycznego”.

Decydując się na złożenie pozwu o podwyższenie alimentów w pierwszej kolejności należy więc określić w jaki sposób potrzeby uprawnionego do alimentów wzrosły w stosunku do ostatnio wydanego przez sąd orzeczenia w zakresie alimentów bądź umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, a następnie konieczne jest oszacowanie ich wartość.

Potrzebujesz skutecznej pomocy adwokata w walce o alimenty

Kancelaria adwokacka Wrocław specjalizacja sprawy rodzinne – alimenty

W przypadku alimentów na rzecz małoletniego w uzasadnieniu pozwu przede wszystkim wskazać należy jakie nowe wydatki pojawiły się wraz z rozwojem dziecka. I tak, jeżeli zakres pierwotnego obowiązku alimentacyjnego został ustalony, gdy dziecko miało np. 4 lata, a o podwyższenie alimentów wnosimy, gdy dziecko jest w wieku szkolnym, ma np. 12 lat, to oczywiste jest, że poza wzrostem wydatków na jedzenie, odzież i środki czystości, pojawiły się również nowe wydatki, takie jak np. zakup książek do szkoły, wycieczki szkolne, komórka dla dziecka czy kieszonkowe.

Nie bez znaczenia również jest, gdy dziecko musi korzystać z korepetycji, jak również, gdy uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe czy inne, które rozwijają jego pasje, gdyż pokrycie wydatków związanych z rozwojem dziecka również mieści się w obowiązku alimentacyjnym. W pozwie o podwyższenie alimentów zasadne zatem jest szczegółowe wypunktowanie wszystkich miesięcznych wydatków ponoszonych z związku z utrzymaniem dziecka, co w miarę możliwości powinno być potwierdzone rachunkami bądź fakturami.

Podwyższenie alimentów możliwe jest nie tylko wówczas, gdy zmieniają się potrzeby uprawnionego wraz z jego rozwojem, lecz w każdym przypadku, gdy potrzeby te wzrastają, co może nastąpić np. na skutek choroby i konieczności długotrwałego leczenia, składając więc powództwo w tym zakresie pamiętać należy, żeby w uzasadnieniu zawrzeć i szczegółowo opisać na czym polega zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego.

W kontekście obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka pamiętać należy, iż obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia albo wieku, w którym winien go osiągnąć.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. W odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy jednakże pod uwagę również to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Utrzymanie, czy nawet podwyższenie, obowiązku alimentacyjnego zasadne więc będzie także wobec dziecka dorosłego, które dopiero zdobywa wykształcenie, w orzecznictwie sądowym wyrażony został jednakże pogląd, że kontynuowanie nauki przez pełnoletnie dziecko poza granicami kraju, celem zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych nie może być przesłanką do utrzymania obowiązku alimentacyjnego, w szczególności, gdy posiada już ono wykształcenie pozwalające na podjęcie pracy i samodzielne utrzymanie się.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − 16 =