Jak szybko i korzystnie rozwieść się w przypadku, gdy mąż stosuje przemoc wobec żony i dzieci?
24 marca 2016
Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek uniemożliwia ich wydanie?
4 czerwca 2016

Jak zaadoptować dziecko? Kwestie prawne

Przysposobienie, potocznie zwane adopcją, to stosunek rodzicielski, taki jak istniejący między rodzicami, a dziećmi, który powstaje z woli osób zainteresowanych. W ramach adopcji między adoptującym (przysposabiającym), a adoptowanym (przysposobionym) powstają wszelkie prawa i obowiązki właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielstwa, a więc np. władza rodzicielska czy obowiązek alimentacyjny.

Adopcja ma przede wszystkim na celu zapewnienie dziecku, które zostało pozbawione naturalnego środowiska rodzinnego, normalnych warunków rozwoju. Osoby, które decydują się na adopcję niewątpliwie robią więc wiele dobrego, a ich postawa jest godna podziwu, jednakże zanim będą się cieszyć upragnionym rodzicielstwem, muszą zmierzyć się z obowiązującymi przepisami w zakresie adopcji i przebrnąć przez długi oraz dość trudny proces adopcyjny.

Kwestię adopcji regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które w pierwszej kolejności stanowią o tym, że adoptowana może zostać tylko osoba, która jest małoletnia w dniu złożenia wniosku o adopcję, a adopcja może zostać przeprowadzona tylko dla jej dobra. Rodzic adopcyjny musi z kolei posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a jego kwalifikacje osobiste muszą uzasadniać przekonanie, że będzie należycie wywiązywał się z obowiązków wynikających z adopcji. Ponadto, adoptujący musi posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, a pomiędzy nim, a adoptowanym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku, czyli taka, jaka normalnie istnieje między rodzicami, a dziećmi, owa różnica jest jednakże każdorazowo oceniana przez sąd. Adopcja wspólna możliwa jest tylko przez małżonków, jednakże jeśli jeden z małżonków nie chce zostać rodzicem adopcyjnym, wówczas adopcja przez drugiego małżonka jest możliwa tylko wówczas, gdy współmałżonek wyrazi na nią zgodę, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie adoptującego, jednakże jeżeli adoptowana ma zostać osoba, która ukończyła lat trzynaście, wówczas przeprowadzenie adopcji wymaga również jej zgoda.

Proces adopcyjny należy rozpocząć od kontaktu z ośrodkiem adopcyjnym, gdzie na spotkaniu kandydaci na rodziców adopcyjnych dowiadują się o przebiegu procedury adopcyjnej. Procedura adopcyjna z reguły rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów, m.in.: zupełnego odpisu aktu małżeństwa; zaświadczenia o niekaralności; zaświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno; zaświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno; zaświadczenia o zatrudnieniu i o zarobkach, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok; opinii z zakładu pracy oraz rekomendacji przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem. Następnym etapem jest wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania rodziny, którego celem jest zapoznanie się z warunkami mieszkaniowymi adoptujących, ich ogólną sytuacją materialno- ekonomiczną.

W dalszej kolejności przyszli rodzice poddawani są procedurze przygotowawczej, a więc m.in. badaniu psychologicznemu oraz szkoleniu dla rodzin adopcyjnych, które zazwyczaj obejmuje spotkania podczas 35 godzin dydaktycznych. Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu kwalifikacji z ośrodka, kandydaci na rodziców adopcyjnych mogą rozpocząć właściwe staranie o dziecko. Na tym etapie przyszli rodzice mogą zapoznać się z historią konkretnego dziecka, jego wyglądem, wiekiem, zdrowiem i sytuacją rodzinną. Następnie adoptujący poznają dziecko, którego adopcją są zainteresowani i podejmują decyzję czy chcą przeprowadzić postępowanie adopcyjne i zaadoptować to konkretne dziecko. Ostatnim etapem procesu adopcyjnego jest złożenie wniosku do sądu o adopcję dziecka. Pomocy w tym zakresie nadal udziela ośrodek adopcyjny. W sądzie z reguły odbywają się dwie rozprawy, na pierwszej rozprawie sąd zezwala na zabranie dziecka do domu przez rodziców adopcyjnych, na tzw. okres preadopcyjny, natomiast druga rozprawa kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o przysposobieniu.

O adopcję starać się mogą nie tylko małżonkowie, lecz również osoby samotne, jednakże z uwagi na fakt, że preferowane jest dorastanie dziecka w pełnej rodzinie, osoby takie mają znacznie mniejsze szanse na pomyślne zakończenie procesu adopcyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × one =