Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
7 lutego 2016
Jak szybko i korzystnie rozwieść się w przypadku, gdy mąż stosuje przemoc wobec żony i dzieci?
24 marca 2016

Jakie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają rozstrzygnięcia sądu w przypadku sporu pomiędzy rodzicami?

Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i dopóki orzeczenie sądu tego nie zmieni, a więc dopóki władza rodzicielska nie zostanie ograniczona lub rodzic nie zostanie jej pozbawiony, każdy z rodziców jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania. W związku z powyższym, każdy z rodziców może podejmować samodzielnie czynności dotyczące dziecka, jak również występować w jego imieniu.

Wskazane uprawnienie doznaje jednak ograniczenia, gdy przedmiotem są istotne sprawy dziecka. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, o istotnych sprawach dziecka rodzice są zobowiązani rozstrzygać wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi, rozstrzyga w tym zakresie sąd opiekuńczy.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym na próżno szukać definicji „istotnych spraw”, jednakże w doktrynie przyjmuje się, iż są to sprawy niezwiązane z codzienną egzystencją i z bieżącym wychowaniem dziecka, czyli takie sprawy, które mają wpływ na dalszy rozwój dziecka. Rodzice w zakresie istotnych spraw dotyczących dziecka powinni porozumiewać się i podejmować wspólne decyzje, natomiast jakikolwiek konflikt w tym zakresie powinien być rozstrzygany przez sąd, niedopuszczalne jest bowiem samodzielne podejmowanie tak ważnych względem dziecka decyzji wbrew woli drugiego rodzica.

Do spraw istotnych, które zawsze wymagają zgodnej woli rodziców należy np. wybór imienia dziecka, wybór szkoły dziecka, wybór sposobu leczenia małoletniego czy obywatelstwo dziecka. Do istotnych spraw dziecka judykatura zalicza również podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o paszport dla dziecka, a także rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka. Również wyjazd dziecka poza granice państwa jest sprawą, która wymaga zgody obojga rodziców, zgodnie bowiem ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt: III CRN 19/85: „ wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego”, zatem nawet krótki, kilkudniowy, wyjazd dziecka poza granice łączy się z koniecznością uzyskania zgody drugiego rodzica. Także zmiana nazwiska dziecka należy do spraw istotnych, wymagających współdziałania rodziców ze sobą.

Jak zostało powyżej wskazane, w braku porozumienia pomiędzy rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy. W doktrynie podkreśla się jednakże, że rola sądu opiekuńczego, orzekającego w istotnych sprawach dziecka, jest przede wszystkim mediacyjna, w tym sensie, że sąd ten powinien nakłaniać rodziców do uzgodnienia stanowisk. Zwraca się też uwagę na szczególny charakter orzeczenia zapadłego w tym trybie, gdyż skoro zastępuje ono tylko wolę rodziców z powodu jej rozbieżności, to rodzice mogą po jego zapadnięciu powziąć wspólnie odmienną decyzję.

Zwrócić uwagę należy również na fakt, iż rozstrzygniecie sądu w zakresie istotnych spraw dziecka konieczne będzie zawsze, gdy między rodzicami na tym tle powstanie konflikt, niezależnie od tego czy rodzice dziecka tworzą raczej zgodne małżeństwo czy są po rozwodzie i prowadzą odrębne życie. Bardzo często bowiem wszelkie postępowania sądowe dotyczące dzieci, utożsamiane są z wcześniejszym rozwodem rodziców lub innym burzliwym zakończeniem związku, jednakże należy pamiętać, że w przypadku konfliktu na tle istotnych spraw dziecka bez znaczenia jest czy między rodzicami został wcześniej orzeczony rozwód, gdyż najistotniejsze w tym przypadku jest dobro dziecka i jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w tym zakresie, winni swój konflikt przedstawić sądowi.

Oczywiście bardzo często zdarza się, że rodzice dziecka nie żyją ze sobą i konflikt związany z wychowaniem dziecka powstaje głównie z czystej złośliwości jednego z rodziców, dlatego orzeczenie wydane przez sąd opiekuńczy jest w takim przypadku zazwyczaj jedynym wyjściem z sytuacji.

Pamiętać również należy, iż zgoda drugiego rodzica nie zawsze będzie konieczna, nawet gdy za przedmiot mamy istotne sprawy dziecka. Jak zostało powyżej zasygnalizowane, zgoda nie jest wymagana jeżeli drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona. np. do współdecydowania o kierunku wykształcenia dziecka, gdyż w takim przypadku rodzic sprawujący nad dzieckiem opiekę i mający pełną władzę rodzicielską nie musi uzyskiwać zgody drugiego rodzica np. w zakresie leczenia małoletniego.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów skontaktuj się z nami

ADWOKACI ROZWODOWI KONTAKT

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − nine =