Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym
19 października 2016
Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym?
3 grudnia 2016

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Rozwody

ADWOKAT SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE WROCŁAW

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie istnieje inna możliwość rozwiązania małżeństwa niż poprzez rozwód, jednakże to strony postępowania rozwodowego decydują o tym, czy wyrok rozwodowy będzie zawierał rozstrzygnięcie o winie czy też nie. Rozwodzący się małżonkowie mogą zażądać, aby sąd zaniechał ustalania winy, bowiem wskazanie w orzeczeniu rozwodowym małżonka winnego rozkładowi pożycia stron nie jest obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego i nie ma żadnego wpływu na sam fakt orzeczenia rozwodu.

Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie jest zwykle krótsze i nieco mniej emocjonujące oraz wymagające dla rozwodzących się małżonków, gdyż wówczas odpada kwestia udowadniania winy, a więc na sali sądowej nie są rozpatrywane wszystkie niuanse z przeszłości, nie rzadko bardzo intymne i wstydliwe, lecz pamiętać należy, że również rozwód bez orzekania o winie niesie ze sobą określone konsekwencje prawne i to nie tylko te w postaci rozwiązania małżeństwa.

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód dla małżonków zwykle oznacza zamknięcie pewnego etapu i rozpoczęcie wszystkiego od nowa, nie dziwi więc fakt, że osoby rozwiedzione niechętnie wracają do nieudanego małżeństwa. Pamiętać jednak należy, że orzeczenie rozwodu nie powoduje ustania między małżonkami wszystkich wzajemnych obowiązków, które poprzez zawarcie związku małżeńskiego powstały, gdyż mimo orzeczenia rozwodu między byłymi małżonkami nadal istnieje obowiązek alimentacyjny.

Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Ustawodawca bowiem w sposób odmienny uregulował obowiązek alimentacyjny małżonków, którzy rozwiedli się bez orzekania o winie, a inaczej małżonków wobec których wina w postępowaniu rozwodowym była ustalana, niemniej obowiązek ten w każdym przypadku istnieje, w większym lub mniejszym zakresie.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Powyższe oznacza zatem, iż w przypadku, gdy małżonkowie zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie, wówczas każdy z nich może wystąpić o świadczenie alimentacyjne od drugiego małżonka, jeśli znajdzie się w niedostatku.

PRZECZYTAJ NASZ

>> PORADNIK ROZWODOWY <<

Przepisy kodeksu nie definiują co należy rozumieć przez „niedostatek”, w doktrynie przyjmuje się jednakże, iż niedostatek oznacza brak możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Zgodnie natomiast ze stanowiskiem Sądu Najwyższego- Izba Cywilna, które zostało wyrażone m.in. w wyroku z dnia 7 września 2000 r., sygn. akt: I CKN 872/00, „w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku”.

Z kolei w innych swych orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził, iż w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Stan niedostatku zachodzi już wtedy, gdy uprawniony nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających na pełne zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb, a jeżeli uprawniony jest chory, to do potrzeb tych należą i lekarstwa.

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka, świadczenie alimentacyjne nie jest jednakże, co do zasady, świadczeniem bezterminowym. Zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa zawsze w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, przy czym chodzi tutaj o ślub cywilny, a nie kościelny.

Ponadto, gdy zobowiązanym do przekazywania alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, a więc w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni, wówczas więc obowiązek alimentacyjny może trwać znacznie dłużej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nine − two =