Pikantne rozmowy małżonka przez internet – czy mogą być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie?
24 stycznia 2018
Nierówne udziały w majątku wspólnym, czyli jak może zaskoczyć Cię rozstrzygnięcie sądu.
27 czerwca 2018

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Regulacje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprost stanowią, iż oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zawarcie małżeństwa wiąże się zatem z szeregiem obowiązków, wskazane unormowanie ma bowiem charakter bezwzględnie obowiązujący, obowiązek w nim przewidziany nie może więc być skutecznie wyłączony na mocy porozumienia małżonków, a ponadto jest niezależny od łączącego małżonków ustroju majątkowego.

Jeśli więc jeden z małżonków uchyla się od spełniania swojego obowiązku w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny, jego współmałżonek może szukać ochrony na drodze postępowania sądowego.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż wykonanie obowiązku polegającego na zaspokajaniu potrzeb rodziny można dochodzić poprzez wytoczenie powództwa cywilnego, czyli poprzez złożenie pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny, jak również w ramach postępowania nieprocesowego, w szczególnym trybie, poprzez żądanie wydania nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk współmałżonka.

Możliwość taka została wskazana w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86, w której to Sąd stwierdził, iż „Spełnienia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny małżonek może dochodzić na drodze procesu cywilnego. Sądy w tych sprawach powinny pouczać o możliwości uzyskania środków na utrzymanie rodziny poprzez żądanie wydania nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk współmałżonka (art. 28 KRO) i sugerować zmianę zgłoszonego pierwotnie żądania”.

Powództwo o przyczynianie się do zaspokajanie potrzeb rodziny małżonek wytacza w imieniu własnym. Dzieci, których potrzeby są uwzględniane przy wydaniu wyroku, nie są natomiast stronami takiego postępowania- ani powodami, ani pozwanymi.

W pozwie dotyczącym zaspokajania potrzeb rodziny należy przede wszystkim wskazać czego domaga się powód, czyli jakie są jego żądania, oraz przytoczyć należy wszystkie okoliczności, które zmusiły go do zainicjowania procesu sądowego. Bardzo istotne jest, żeby podnoszone w pozwie twierdzenia udowodnić, można więc przedstawić rachunki, żeby zobrazować miesięczne wydatki rodziny, zaświadczenie o osiąganych zarobkach, można również poprosić sąd by zobowiązał pozwanego do przedłożenia dokumentów potwierdzających jego zarobki.

Wykazać należy także, że pozwany małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, ta okoliczność zwykle udowadniana jest zeznaniami stron. Uwzględniając powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny, sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej o charakterze okresowym, czyli płatne miesięcznie, tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie odrębne świadczenia należne każdemu członkowi rodziny.

W literaturze wskazuje się jednak, że ze względów praktycznych w treści orzeczenia sąd powinien wskazać nie tylko zasądzoną kwotę, lecz także wymienić składające się na nią kwoty cząstkowe, odpowiadające potrzebom poszczególnych członków rodziny. W ten sposób można bowiem uniknąć ewentualnych komplikacji, które mogłyby pojawić się przy rozpoznawaniu późniejszych żądań stron wynikających ze zmiany stosunków lub alimentacyjnych żądań dorosłego, lecz niesamodzielnego finansowo dziecka, dlatego w pozwie warto wskazać jakie są miesięczne wydatki i koszty utrzymania każdego członka rodziny.

Przeczytaj także:

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty ?

Sądem właściwym do rozpoznania powództwa o zaspokojenie potrzeb rodziny jest sąd rejonowy. Od wyroku tego sądu każda ze stron postępowania może złożyć apelację do sądu okręgowego. Ponadto, w sprawie o zaspokajanie potrzeb rodziny możliwe jest zawarcie ugody przed sądem.

Istotne również jest, że strona dochodząca roszczeń mających na celu zaspokojenie potrzeb rodziny, jak i strona pozwana w sprawie o obniżenie zasądzonych świadczeń, nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Egzekucja zaś zasądzonych świadczeń odbywa się z zastosowaniem przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zatem na innych, nieco bardziej preferencyjnych dla uprawnionego, warunkach.

Pamiętać również należy, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Powyższe twierdzenie potwierdzone zostało w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., w której stwierdzono, że „w razie zmiany stosunków każdy z małżonków może żądać zmiany prawomocnego wyroku na podstawie art. 27 k.r.o.”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven − seven =