Czy ojciec jest bez szans w walce o opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?
29 sierpnia 2016
Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym
19 października 2016

Rozwód z osobą przebywającą w więzieniu

Niestety dość częste są przypadki, że małżonkowie w chwili zawierania związku małżeńskiego nie wiedzą jednak o sobie wszystkiego oraz nie znają swojej przeszłości i dopiero po ślubie okazuje się, że współmałżonek miał już np. wcześniej konflikt z prawem i finalnie trafia do więzienia.

Utrzymanie więzi małżeńskich w przypadku, gdy jeden z małżonków odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie jest prostym zadaniem i bardzo często się nie udaje również dlatego, że współmałżonek nie wyobraża sobie dalszego życia z osobą mającą konflikt z prawem. W takim przypadku jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się uzyskanie orzeczenia rozwodowego, jak jednakże takie postępowanie przeprowadzić jeśli współmałżonek przebywa w więzieniu?

Wbrew pozorom rozwód z osobą odbywającą karę bezwzględnego pozbawienia wolności niewiele się różni od postępowania rozwodowego małżonków, którzy pozostają na wolności, a czasem nawet może ułatwić wykazanie, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz winę w rozpadzie małżeństwa po stronie małżonka pozbawionego wolności.

Jak w przypadku każdego postępowania, zainicjowanie procesu rozwodowego uzależnione jest od złożenia pozwu. Zgodnie z regulacjami w tym zakresie, powództwo w tego typu sprawach wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli jednak wskazanej podstawy nie ma, wówczas wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. W przypadku, gdy pozwanym w procesie o rozwód jest osoba pozbawiona wolności, wówczas w pozwie należy wskazać adres zakładu karnego w którym osoba ta odbywa karę, jeśli oczywiście powód taką wiedzę posiada, natomiast właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

W pozwie rozwodowym wskazać należy, iż powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym poprzez rozwód, a wniosek ten może również zawierać żądanie rozstrzygnięcia o winie współmałżonka w rozkładzie pożycia, lub może ograniczyć się jedynie do samego orzeczenia rozwodu. Zaznaczyć jednak należy, iż uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, który został pozbawiony wolności, zwykle nie jest trudne, gdyż o winie takiego małżonka przesądza sam fakt, że wdał się on z konflikt z prawem, a więc, że musiał się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności karnej i tym samym spowodował, iż małżonkowie oddalili się od siebie.

Wskazane zachowanie pozwanego zwykle skutkuje również tym, iż po stronie powoda następuje np. utrata zaufania do współmałżonka, czy niechęć do dalszego pozostawania w związku z kryminalistą, o co w żadnym wypadku powoda nie można obwiniać, jest to bowiem typowa reakcja wobec osoby, która ma konflikt z prawem. W takim przypadku nie ma więc zwykle  potrzeby przeprowadzać dodatkowych dowodów na okoliczność winy pozwanego, jak np. dowodów z zeznań świadków, gdyż tylko niepotrzebnie przedłuży to postępowanie rozwodowe. 

Pozwany, gdy otrzyma pozew, może oczywiście złożyć na niego odpowiedź i może uczestniczyć w rozprawie, lecz na rozprawie może pojawić się jedynie w asyście policji i w kajdankach na rękach, warto więc zdać sobie z tego sprawę, gdyż wobec emocji jakie niesie ze sobą sprawa rozwodowa zaskoczenie taką sytuacją może być dla powoda nie małe.

Ciekawe artykuły:

Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa

Jak szybko i korzystnie rozwieść się w przypadku, gdy mąż stosuje przemoc wobec żony i dzieci

Pozwany może również pojawić na rozprawie z pełnomocnikiem. Po przeprowadzeniu postępowania i wyjaśnieniu wszystkich istotnych i koniecznych do wydania wyroku kwestii, sąd przystępuje do orzekania. Od wyroku rozwodowego każdej stronie przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji, jeśli więc jedna bądź druga strona nie jest zadowolona z wydanego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwrócenie się do sądu wyższej instancji o zweryfikowanie wyroku sądu okręgowego.

Jeśli którejś ze stron nie podoba się wydany wyrok rozwodowy, lub jest duża szansa, że strona przeciwna wniesie apelację, dobrze jest zwrócić się do sądu o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, gdyż wówczas łatwiej jest napisać samą apelację bądź odeprzeć zarzuty strony przeciwnej, pamiętać jednak należy, że wniosek w tym przedmiocie należy złożyć jak najszybciej, nie później niż w ciągu siedmiu dni od wydania wyroku. Gdy żadna ze stron nie złoży w ustawowym terminie apelacji, wówczas wyrok rozwodowy stosunkowo szybko się uprawomocni. Jeśli jednak apelacja zostanie złożona, to należy poczekać na wyznaczenie rozprawy w sądzie wyższej instancji, zwykle jest to jednakże tylko jedna rozprawa, która kończy proces rozwodowy.

Potrzebujesz wsparcia doświadczonego adwokata rodzinnego z Wrocławia. Zapraszamy do kontaktu 

ADWOKAT RODZINNY WROCŁAW

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × one =