Jakie są konsekwencja nie stawienia się na rozprawie rozwodowej?
21 grudnia 2017
Pikantne rozmowy małżonka przez internet – czy mogą być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie?
24 stycznia 2018

Wniosek o ściganie niealimentacji.

Uchylanie się od płacenia alimentów jest na tyle poważnym i powszechnym procederem, że czyn ten jest przestępstwem określonym przepisami Kodeksu karnego. Każda więc osoba unikająca płacenia zobowiązań alimentacyjnych musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności karnej, a więc nawet z karą bezwzględnego pozbawienia wolności. W maju 2017 r. przepis przewidujący odpowiedzialność karną za uchylanie się od płacenia alimentów został jednakże zmieniony, nowe regulacje mają, poprzez ich obostrzenie, „zachęcić” dłużników alimentacyjnych do systematycznego regulowania zobowiązań.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli zaś sprawca przestępstwa niealimentacji dodatkowo naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie wskazanych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, jeśli jednakże pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Przestępstwo niealimentacji ścigane więc być może również na podstawie wniosku, który złożył inny podmiot, niekoniecznie sam pokrzywdzony, jeśli jednakże pokrzywdzony chce złożyć zawiadomienie, musi pamiętać o kilku kwestiach.

Zawiadomienie można wysłać pocztą do właściwej prokuratory bądź można je złożyć ustnie w jednostce policji. Niezależnie od tego jednakże jaki sposób zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa pokrzywdzony wybierze, ważne jest, żeby przekazał organom ścigania nie tylko dane personalne osoby uchylającej się od alimentów, lecz przede wszystkim by przekazał posiadane przez siebie dowody świadczące o tym, że do popełnienia przestępstwa doszło.

Przede wszystkim zwrócić uwagę należy, iż przepis stanowi o uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, zatem składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie, warto mieć dokumenty, które ów obowiązek alimentacyjny na daną osobę nakładają i określają jego wysokość.

Ponadto, karze podlega osoba, której łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, zatem organom ścigania należy przedłożyć dowody świadczące o tym, że zaległości wynoszą co najmniej 3 miesiące lub ich równowartość odpowiada świadczeniu za ten okres, przydatne będą więc wyciągi z rachunku bankowego, przekazy pocztowe, ewentualnie, gdy świadczenie miało być przekazywane do rąk uprawnionego do alimentów lub jego opiekuna, w przypadku dzieci jest to zwykle drugi rodzic, można wnosić o przesłuchanie świadków, którzy potwierdzą, że alimenty nie są przez zobowiązanego przekazywane.

Z kolei, gdy zobowiązany do alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych, w pisemnym wniosku o ściganie bądź składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, należy przedstawić sytuację materialną uprawnionego, a więc jakie są koszty jego miesięcznego utrzymania oraz z jakiego źródła i w jakiej wysokości czerpie środki finansowe. Sam wniosek o ściganie nie wymaga uzasadnienia, jednakże warto jak najwięcej informacji przekazać organom ścigania, gdyż przyspieszy to przebieg postępowania.

Złożenie wniosku o ściganie osoby zalegającej z płatnością alimentów może ponadto stanowić skuteczny sposób, aby osobę taką zmusić do płacenia alimentów w terminie. Zgodnie bowiem z omawianym przepisem, nie podlega karze sprawca, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Natomiast w przypadku osoby, która na skutek niealimentacji naraziła uprawnionego  na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych, sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen − one =